สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

                   จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัดโครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา”   ในระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   ๒๖  มีนาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                                             

                    เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการประเพณีเข้าพรรษา (ทำบุญ 9 วัด) ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ห้องสมุดชุมชนตำบลกระหวัน
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการประชาคมศรีสะเกษเมืองคาร์บอนต่ำในพื้นที่ตำบลกระหวัน
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2557

หน้าที่ << 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd