สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

ประกาศเทศบาลตำบลกระหวัน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาฯ

ด้วย เทศบาลตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อติดตั้งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระหวัน รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
1.1 ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,300 บาท
(เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมเป็นเงิน 261,100 บาท
1.2 ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท
(เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมเป็นเงิน 31,000 บาท
1.3 ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,900 บาท
(เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมเป็นเงิน 51,800 บาท

2. ราคากลางในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 343,900- บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกระหวัน ณ วันประกาศสอบราคราคาซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต มาแสดงด้วยและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น (ในวันราชการ) ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลกระหวัน และในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ยื่นซองที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ) ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ) ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลกระหวัน ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. (ในวันราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.krawan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4581-8027 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ที่มา งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.กระหวัน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
11 เม.ย. 60 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.11
11 เม.ย. 60 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (ม.11 - ม.3)
11 เม.ย. 60 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.9
23 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านกันจดใหม่ หมู่ที่ 11
23 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(แบบ CAPE SEAL โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านจะเนียว – บ้านระหาร
23 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตกลงราคาไม่เกิน5แสน ปีงบประมาณ 2560
17 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Multiple Box) บ้านระหาร ม.3
10 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตง ม.10
1 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Multiple Box) บ้านระหาร หมู่ที่ 3

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd