สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

ประกาศเทศบาลตำบลกระหวัน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาฯ

ด้วย เทศบาลตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) เพื่อติดตั้งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระหวัน รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
1.1 ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,300 บาท
(เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมเป็นเงิน 261,100 บาท
1.2 ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 31,000 บาท
(เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมเป็นเงิน 31,000 บาท
1.3 ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,900 บาท
(เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รวมเป็นเงิน 51,800 บาท

2. ราคากลางในการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 343,900- บาท (-สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลกระหวัน ณ วันประกาศสอบราคราคาซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต มาแสดงด้วยและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น (ในวันราชการ) ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลกระหวัน และในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ยื่นซองที่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ) ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ) ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลกระหวัน ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. (ในวันราชการ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.krawan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4581-8027 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ที่มา งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.กระหวัน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง :
26 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในตำบลกระหวัน ม.1
26 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบราคาโครงการติดตั้งระบบประปา ม.10
26 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (คลองกระเบาลงหนองผือ) ม.1
26 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ม.4 - ม.8
26 มี.ค. 2558 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ม.12
9 มี.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรังภายในตำบลกระหวัน บ้านกระเบาเดื่อ ม.1
9 มี.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ม.10
9 มี.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำฝายห้วยกุดหวาย บ้านกระเบาเดื่อ ม.1
9 มี.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกระหวัน ม.4 - บ้านห้วย ม.8
9 มี.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน ม.12

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd